Thông báo số 121/TB-VPCP

.
Thông báo số 121/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 27 tháng 03 năm 2018 về việc kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.
Nguồn: vinanet.vn