BĐS thu hút hơn 312 triệu USD vốn FDI trong 2 tháng đầu năm 2018

.
Nguồn: dothidiaoc.com